Logistyka i transport

Branża transportowa

Rozwój branży transportowej spowodował, iż w obrocie gospodarczym pojawiło się wiele praktyk transportowych które w wyniku ich wielokrotnego powielania wpisały się na stałe do kanonu. Pomimo, iż z roku na rok rośnie prawna świadomość środowiska transportowego w zakresie praw i obowiązków podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw (Prawo przewozowe, Konwencja CMR), to często zdarza się, że kontrakty handlowe nie chronią należycie interesów stron – o czym zainteresowane podmioty dowiadują się najczęściej po wydaniu niekorzystnego wyroku przez Sąd. Jest to związane m.in. z częstym powielaniem błędnych lub niezgodnych z prawem zapisów oraz praktyk. W związku z tym świadczymy w zakresie szeroko rozumianego prawa transportowego usługi mające zabezpieczyć prawa Klientów już na etapie konstruowania kontraktu, aby ewentualny dalszy proces transportowy przyniósł oczekiwany efekt.

Sprawdź w czym jeszcze może Ci pomóc nasza Kancelaria – prawo transportowe.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:

 • polubowna,
 • sądowa,
 • egzekucyjna
 • międzynarodowa.

UMOWA TRANSPORTOWA:

 • tworzenie zleceń transportowych,
 • opiniowanie umów ramowych o współpracy,
 • negocjacja kontraktów handlowych.

REKLAMACJA W TRANSPORCIE
SZKODY TRANSPORTOWE:

 • składanie reklamacji,
 • udzielanie odpowiedzi na reklamacje,
 • opiniowanie zgłoszeń reklamacyjnych,
 • tworzenie procedur reklamacyjnych.

UBEZPIECZENIA ORAZ ITD:

 • opiniowanie umów ubezpieczenia OCS i OSP,
 • nadzór nad likwidacją szkód przez ubezpieczyciela,
 • reprezentacja przed ITD,
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi.

PRAWO PRACY W TRANSPORCIE:

 • tworzenie umów o pracę oraz regulaminów
  pracy przedsiębiorstw transportowych,
 • spory o diety i ryczałty,
 • tworzenie umów mających na celu ochronę tajemnicy
  przedsiębiorstwa i zakazie konkurencji,
 • spory w zakresie odpowiedzialności pracownika
  za powierzone mienie.

WYBRANE PROJEKTY:

&

 • skuteczne doradztwo w zakresie braku odpowiedzialności przewoźnika za powstałą szkodę transportową na gruncie Konwencji CMR związaną z kradzieżą sprzętu RTV-AGD na kwotę ponad 1.000.000 zł,
 • sporządzenie i wdrożenie strategii ochrony interesów przewoźnika przed nieuczciwymi kontrahentami, którzy podejmowali próby wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • wielokrotna reprezentacja w sądzie przewoźników w sporze ze spedycją o bezpodstawne potrącenie kar umownych (nieważnych ze względu na treść Prawa przewozowego i Konwencji CMR) z wynagrodzeniem należnym przewoźnikowi,
 • skuteczna reprezentacja przewoźników w sporach z ITD w zakresie nienormatywnego wykonywania przewozów towarów podzielnych,
 • kompleksowy audyt prawny w zakresie dokumentacji pracowniczej i wdrożenie zaleceń audytu.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190