Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE Z POLISOLOKATY?

Jest to najczęściej stawiane pytanie przez Naszych klientów w sprawach związanych z likwidacją polisolokaty i odzyskaniem pieniędzy z tytułu pobranej opłaty likwidacyjnej czy zmniejszonej wartości wykupu oraz innych opłat pobieranych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W sprawach o rozwiązanie polisolokaty reprezentujemy Klientów od 2013 w sporach związanych z uznaniem postanowień umownych za niedozwolone dotyczących m.in. opłat likwidacyjnych, opłat od wykupu, opłat administracyjnych za niewiążące konsumentów.

ZADZWOŃ DO NAS

Adwokat Piotr Markowski

Radca prawny Piotr Michałowski

NAPISZ DO NAS


 

 

DLACZEGO WYSTĘPUJEMY PO STRONIE KONSUMENTÓW?

&

Dlatego, iż uważamy, że system sprzedaży umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym został tak skonstruowany, że konsument nie był w stanie przewidzieć rzeczywistych ryzyk związanych z podpisaniem umowy. Oczywistym jest, że towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają stosowne podpisy klientów pod treściami wskazującymi, że konsument wiedział z jakim ryzykiem wiąże się podpisanie danej umowy. Jednakże samo podpisanie ww. umowy nie jest elementem przesądzającym.

DLACZEGO TAK UWAŻAMY?

&

Dlatego, iż prowadzone przez Nas postępowania sądowe wskazują, że towarzystwa ubezpieczeniowe opierają zasadność pobieranych opłat na fakcie, iż stanowią one zwrot równowartości poniesionych przez towarzystwa kosztów. Jednakże podkreślić należy, iż treść zawartych umów w żaden sposób nie wskazują, że np. opłaty likwidacyjne stanowią zwrot poniesionych przez ubezpieczyciela kosztów. Po drugie, uważamy, że takie ukształtowanie umowy powoduje przerzucenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej przez towarzystwo ubezpieczeniowe na barki konsumenta.

CZY ŁATWO JEST ODZYSKAĆ ŚRODKI Z POLISOLOKATY?

&

Wbrew obiegowej opinii zamknięcie polisolokaty i odzyskiwanie z nich pieniędzy jest procesem trudnym oraz czasochłonnymi. Dlatego oddanie w sprawy w ręce profesjonalistów przyspieszy oraz ułatwi dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Na powyższe ma wpływ fakt, iż na rynku istnieje kilkaset różnego rodzaju umów mających charakter polisolokat.

Nie każda umowa kształtuje prawa konsumenta sprzecznie z prawem. Tym samym nie każdą umowę można kwestionować na drodze sądowej. Również zmieniające się na przestrzeni lat interpretacje prawne w zakresie charakteru umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym powodują, iż proces o odzyskanie pobranych nienależnie opłat jest skomplikowany.

JAKIMI KIERUJEMY SIĘ WARTOŚCIAMI?

&

Doświadczenie, profesjonalizm, dyskrecja. To podstawowe wartości, które towarzyszą Nam podczas rozwiązywania problemów Naszych klientów. Jednocześnie stawiamy na indywidualne podejście do sprawy.

CZY WARTO NAWIĄZAĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ?

&

Zapraszamy do kontaktu:

ODZYSKIWANIE PIENIĘDZY

&

Polisolokaty – odzyskiwanie pieniędzy – czy to możliwe? Jest to najczęściej stawiane pytanie przez Naszych klientów w sprawach o odzyskania opłaty likwidacyjnej z polisolokaty.

Niestety w wielu przypadkach sprawa o odzyskanie środków z polislokaty jest prowadzona przez Kancelarię w postępowaniu sądowym.

W związku z tym miło Nam poinformować, iż w ostatnim czasie po raz kolejny Kancelaria udanie reprezentowała Klientów w sporze z Towarzystwem Ubezpieczeniowym – czego wynikiem jest uzyskanie prawomocnych wyroków. Dla przykładu możemy wskazać:

  • prawomocny wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt: I C 2420/18:

Sąd podziela tutaj pogląd rzecznika Finansowego, że wartość wykupu nie stanowi świadczenia w rozumieniu art. 353 kc, zatem nie może być ani świadczeniem głównym, ani świadczeniem ubocznym. Kwota wykupu to bowiem równowartość ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, czyli rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej. Jest to rezultat świadczenia w zobowiązaniu starannego działania, polegającego na zarządzaniu na zlecenie, lecz nie na rachunek ubezpieczającego środkami pieniężnymi pochodzącymi z wpłaconych składek. Dodatkowo wartość wykupu jest niedookreślona w momencie zawierania umowy – jest nieznana na moment zawarcia umowy, gdyż żadna ze stron nie wie i nie może wiedzieć jaka będzie jej wartość.
Dokonując oceny abuzywności zakwestionowanych postanowień OWU nie trudno zauważyć ich podobieństwa do klauzuli wymienionej w art. 3853 pkt 17 k.p.c., zgodnie z którym, za niedozwolone należy uznać postanowienia, które nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego. (..) W ocenie Sądu pozwany ubezpieczyciel jako profesjonalista na rynku ubezpieczeń musiał zdawać sobie sprawę z tego, że takie a nie inne skonstruowanie umów ubezpieczeń w sposób niedopuszczalny kształtuje jego świadczenie, zastrzega korzyści jedynie dla ubezpieczyciela, ukrywa pod skomplikowanie brzmiącymi pojęciami metodę ustalenia wartości świadczenia wykupu, której wysokość jest zaniżana celem pobrania dodatkowej niczym nie uzasadnionej opłaty stanowiącej zysk ubezpieczyciela. Rejestr klauzul niedozwolonych jest jawny, zaś pozwany ubezpieczyciel powinien był wiedzieć, konstruując swoje produkty, że zawiera w nich niedozwoloną klauzulę dotyczącą opłaty likwidacyjnej, stosując jedynie inną nazwę i inny sposób wyliczenia ukrytej opłaty. Cel opłaty likwidacyjnej oraz znaczne, niczym nieuzasadnione pomniejszenie kwoty wykupu mają w rzeczywistości ten sam cel, a mianowicie osiągnięcie przez pozwaną dodatkowego zysku. Zdaniem Sądu, nie ulega wątpliwości, że opracowanie takiego produktu musiało być świadome i nacelowane na osiągnięcie zysków kosztem wpłat ubezpieczonego,

Jest to kolejny wyrok potwierdzający stanowisko Kancelarii w sporach związany ze zwrotem opłaty likwidacyjnej z polisolokaty. Odzyskiwanie wpłaconych środków jest jak najbardziej możliwe.

LIKWIDACJA POLISOLOKATY

&

Procedura likwidacji polisolokaty jest procesem złożonym i składającym się z kilku etapów.
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż proces likwidacji polisolokaty należałoby rozpocząć od analizy treści ogólnych warunków umowy.

Dzięki temu będzie możliwe zapoznanie się z warunkami formalnymi, które umożliwią likwidację polisolokaty.

Najczęściej będzie to ograniczało się do złożenia towarzystwu ubezpieczeniowemu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy – na przygotowanym formularzu i przesłanie ww. oświadczenia na adres mailowy lub siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego.

Po dotarciu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty konsumentowi środków pieniężnych zgromadzonych podczas trwania umowy. Czas wypłaty ww. środków jest uzależniony od treści ogólnych warunków umowy.

Jednakże jak się w rzeczywistości okazuje towarzystwa ubezpieczeniowe zamiast zwrócić całość środków zgromadzonych na koncie – po rozwiązaniu polisolokaty – zatrzymują część kwoty stanowiącej opłatę likwidacyjną.

Czy taka praktyka jest zgodna z prawem ? Według Naszej opinii brak wypłaty całości środków pieniężnych po likwidacji polisolokaty stanowi naruszenie prawa. W związku z tym istnieje konieczność wytoczenia powództwa o zatrzymane środki pieniężne. Jak wskazał Prezes UOKIKU koszty działalności ubezpieczyciela nie uzasadniają nałożenia na konsumenta wysokich opłat likwidacyjnych w związku z likwidacją polisolokaty:

  • Działalność ubezpieczeniowa jest działalnością zarobkową, która ma być nakierowana na osiągnięcie zysku. Nie wyklucza to jednak takiej sytuacji, kiedy działalność ta będzie przynosić straty. Wymogi prowadzenia reglamentowanej działalności ubezpieczeniowej wymagają jednak, że powstałe niedobory w środkach własnych muszą być pokrywane z dodatkowych kapitałów. Ryzyko poniesienia straty jest ryzykiem gospodarczym ubezpieczyciela, które musi zostać uwzględnione w prowadzonej działalności. Nie może jednak to prowadzić do stosowania rozwiązań umownych, które bezprawnie stawiają strony kontraktu w nierównej pozycji. Rozwiązania godzące w równowagę kontraktową i zasadę równorzędności stron umowy ubezpieczenia naruszają dobre obyczaje, co pozwala je zakwalifikować jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

CZY WARTO NAWIĄZAĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ?

&

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190