Polisolokaty – odzyskiwanie środków

Polisolokaty – odzyskiwanie pieniędzy – czy to możliwe? Jest to najczęściej stawiane pytanie przez Naszych klientów w sprawach o odzyskania opłaty likwidacyjnej z polisolokaty.

Niestety w wielu przypadkach sprawa o odzyskanie środków z polislokaty jest prowadzona przez Kancelarię w postępowaniu sądowym.

ZADZWOŃ DO NAS

Adwokat Piotr Markowski

Radca prawny Piotr Michałowski

NAPISZ DO NAS


 

 

W związku z tym miło Nam poinformować, iż w ostatnim czasie po raz kolejny Kancelaria udanie reprezentowała Klientów w sporze z Towarzystwem Ubezpieczeniowym – czego wynikiem jest uzyskanie prawomocnych wyroków. Dla przykładu możemy wskazać:

  • prawomocny wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt: I C 2420/18:

Sąd podziela tutaj pogląd rzecznika Finansowego, że wartość wykupu nie stanowi świadczenia w rozumieniu art. 353 kc, zatem nie może być ani świadczeniem głównym, ani świadczeniem ubocznym. Kwota wykupu to bowiem równowartość ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, czyli rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej. Jest to rezultat świadczenia w zobowiązaniu starannego działania, polegającego na zarządzaniu na zlecenie, lecz nie na rachunek ubezpieczającego środkami pieniężnymi pochodzącymi z wpłaconych składek. Dodatkowo wartość wykupu jest niedookreślona w momencie zawierania umowy – jest nieznana na moment zawarcia umowy, gdyż żadna ze stron nie wie i nie może wiedzieć jaka będzie jej wartość.
Dokonując oceny abuzywności zakwestionowanych postanowień OWU nie trudno zauważyć ich podobieństwa do klauzuli wymienionej w art. 3853 pkt 17 k.p.c., zgodnie z którym, za niedozwolone należy uznać postanowienia, które nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego. (..) W ocenie Sądu pozwany ubezpieczyciel jako profesjonalista na rynku ubezpieczeń musiał zdawać sobie sprawę z tego, że takie a nie inne skonstruowanie umów ubezpieczeń w sposób niedopuszczalny kształtuje jego świadczenie, zastrzega korzyści jedynie dla ubezpieczyciela, ukrywa pod skomplikowanie brzmiącymi pojęciami metodę ustalenia wartości świadczenia wykupu, której wysokość jest zaniżana celem pobrania dodatkowej niczym nie uzasadnionej opłaty stanowiącej zysk ubezpieczyciela. Rejestr klauzul niedozwolonych jest jawny, zaś pozwany ubezpieczyciel powinien był wiedzieć, konstruując swoje produkty, że zawiera w nich niedozwoloną klauzulę dotyczącą opłaty likwidacyjnej, stosując jedynie inną nazwę i inny sposób wyliczenia ukrytej opłaty. Cel opłaty likwidacyjnej oraz znaczne, niczym nieuzasadnione pomniejszenie kwoty wykupu mają w rzeczywistości ten sam cel, a mianowicie osiągnięcie przez pozwaną dodatkowego zysku. Zdaniem Sądu, nie ulega wątpliwości, że opracowanie takiego produktu musiało być świadome i nacelowane na osiągnięcie zysków kosztem wpłat ubezpieczonego,

Jest to kolejny wyrok potwierdzający stanowisko Kancelarii w sporach związany ze zwrotem opłaty likwidacyjnej z polisolokaty. Odzyskiwanie wpłaconych środków jest jak najbardziej możliwe.

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190