Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA – POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM

&

Specjalizacja w zakresie Ubezpieczeń ma na celu udzielenie kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym w sporach ze sprawcami szkód, nadzorem nad postępowaniami likwidacyjnymi prowadzonymi przez zakłady ubezpieczeniowe oraz reprezentowanie osób poszkodowanych w sporach sądowych.

W RAMACH SPECJALIZACJI ZAJMUJEMY SIĘ:

&

 • opiniowaniem umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych pod kątem zapewnienia optymalnej ochrony ubezpieczeniowej,
 • prowadzeniem negocjacji z zakładami ubezpieczeń w celu ustalenia optymalnych warunków umowy i zapewnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej,
 • audyt prawny w zakresie zawieranych umów ubezpieczenia OCP, OSC, CARGO,
 • bieżącym doradztwem w zakresie zawartych przez Klientów umów ubezpieczenia,
 • sporządzaniem dokumentów związanych ze zgłoszeniem szkody ubezpieczeniowej,
 • reprezentacją Klientów przed zakładami ubezpieczeń oraz prowadzeniem i nadzorowaniem przebiegu procesu likwidacji szkód na etapie przedsądowym,
 • zastępstwo procesowe Klientów w postępowaniu sądowym przeciwko zakładom ubezpieczeń o wypłatę należnych świadczeń z tytułu m.in. szkód w pojeździe na podstawie ubezpieczenia autocasco oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC, szkód na osobie, szkód w mieniu, szkód transportowych wynikających z umów ubezpieczenia OC przewoźnika i spedytora,
 • zastępstwo procesowe Klientów w postępowaniu przed Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie,
 • kontaktem z biegłym m.in. z dziedziny ruchu drogowego i transportu celem umożliwienia Klientom uzyskania szczegółowej technicznej opinii w zakresie zaistniałego zdarzenia ubezpieczeniowego.

WYBRANE PROJEKTY:

&

 • skuteczne doradztwo w zakresie obrony pracodawcy przed roszczeniami pracowników – kierowców w zakresie sądowego dochodzenia roszczeń związanych z niewypłaconymi dietami i ryczałtami za nocleg,
 • sporządzenie i wdrożenie strategii ochrony interesów pracodawcy w zakresie przestrzegania przez pracowników zakazów konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego rozwiązaniu,
 • skuteczna reprezentacja pracodawcy przeciwko pracownikowi w przedmiocie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy,
 • skuteczna reprezentacja pracodawcy w sporze z pracownikiem o mobbing.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190